GEODET
DUNAJSKÁ STREDA

Poskytujeme kompletné služby v oblasti geodézie. Pôsobíme najmä v okrese Dunajská Streda, v prípade väčších objednávok aj na celom území Slovenskej republiky.

Informujte sa o našich službách

Vypracovávame geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby a na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ďalej na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena.

O nás

Vykonávame vytýčenie hraníc pozemku a stavby , predrealizačné zameranie územia pre projekčné účely a porealizačné zameranie inžinierskych sietí, polohopisný a výškopisný plán. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, tiež zapisujeme geometrické plány do katastra nehnuteľností.

Služby

GEOMETRICKÝ PLÁN na zameranie rozostavanej stavby, zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

URČENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTI

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

VYHOTOVANIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU NA ROZDELENIE POZEMKOV

VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKU, VYTÝČENIE STAVBY

POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN

Vyhotovenie geometrických plánov na zameranie rozostavaných stavieb

Vyhotovenie geometrických plánov na zameranie stavieb pre kolaudáciu

Zameranie a vyhotovenie adresného bodu k vydaniu súpisného čísla

Geometrické plány na vysporiadanie právnych vzťahov

Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a uloženia inžinierských sietí

Vytyčujeme hranice pozemkov

PREDREALIZAČNÉ ZAMERANIE ÚZEMIA PRE PROJEKČNÉ ÚČELY
Kontaktuje nás!
POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
Kontaktuje nás!
PORADENSTVO TÝKAJÚCE SA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Kontaktuje nás!
ZÁPIS GEOMETRICKÝCH PLÁNOV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Kontaktuje nás!

Geoline – DS, s.r.o.

Športová 11
929 01 Dunajská Streda

Gyulai Tibor
+421/905 322 563
geolineds@gmail.com

IČO: 36717568
DIČ: 2022294483

Pracovná doba:

Po – Pia: 7.30 – 17.30
So – Ne: Zatvorené