GEODET
V DUNAJSKEJ STREDE

Poskytujeme kompletné služby v oblasti geodézie. Pôsobíme najmä v okrese Dunajská Streda, v prípade väčších objednávok aj na celom území Slovenskej republiky.

Geodet Dunajská Streda | vytyčovanie hraníc pozemkov
Geodetické práce Dunajská Streda - geodet Gyulai Tibor

O nás

Vypracovávame geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby a na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, ďalej na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena .

Vykonávame vytýčenie hraníc pozemku a stavby , predrealizačné zameranie územia pre projekčné účely a porealizačné zameranie inžinierskych sietí, polohopisný a výškopisný plán. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa katastra nehnuteľností, zapisujeme geometrické plány do katastra nehnuteľností a vyhotovujeme kúpnopredajné a darovacie zmluvy.

Hľadáte geodeta s dlhoročnou praxou a skúsenosťami? Potrebujete si dať vypracovať geometrický plán? Neváhajte a rozhodnite sa pre spoločnosť Geoline, s.r.o.

Aké služby ponúkame

Zdieľajte nás online!

GEOMETRICKÝ PLÁN

na zameranie rozostavanej stavby,
zameranie stavby k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia
Geodet Dunajská Streda | URČENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTI
Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

URČENIE
VLASTNÍCKYCH
PRÁV K
NEHNUTEĽNOSTI

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

ZRIADENIE
VECNÉHO
BREMENA

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

VYTÝČENIE
HRANÍC POZEMKU,
VYTÝČENIE
STAVBY

Geodet Dunajská Streda | ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

POLOHOPISNÝ
A VÝŠKOPISNÝ
PLÁN

Vytyčujeme hranice pozemkov

PREDREALIZAČNÉ
ZAMERANIE ÚZEMIA
PRE PROJEKČNÉ
ÚČELY

POREALIZAČNÉ
ZAMERANIE
INŽINIERSKYCH
SIETÍ

PORADENSTVO
TÝKAJÚCE SA
KATASTRA
NEHNUTEĽNOSTÍ

ZÁPIS
GEOMETRICKÝCH
PLÁNOV DO
KATASTRA
NEHNUTEĽNOSTÍ

VYHOTOVENIE
KÚPNOPREDAJNÝCH
A DAROVACÍCH
ZMLÚV

Pošlite nám rýchlu správu

Geodet Dunajská Streda | kontakt

Geoline – DS,s.r.o.
Športové 11
929 01 Dunajská Streda

Otváracie hodiny
Po – Pia: 7.30 – 17.30
So – Ne: Zatvorené

IČO: 36717568
DIČ: 2022294483